wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Gebrachte Fahrzeuge

Sprzeda¿ i dzier¿awa pojazdów


Specjalizujemy siê w sprzeda¿y oraz serwisie ka¿dego rodzaju pojazdów komunalnych. Opuszczaj±ce nasz zak³ad pojazdy s± po geberalnym remoncie i w pe³ni przygotowane do pracy. Ka¿dy sprzedany pojazd objêty jest gwarancj±.


W swojej ofercie sprzeda¿y / wynajmu posiadamy pojazdy:

- do czyszczenia kanalizacji,

- asenizacyjne,

- do przewozu substancji niebezpiecznych ADR,

- z recyklingiem.


¦wiadczymy tak¿e:

- us³ugi serwisowe ( bie¿±ce przegl±dy oraz generalne remonty ),

- doradztwo w zakresie eksplatacji sprzetu specjalistycznego.


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte